Субвенције

Како оставрити право на субвенције?

Предшколска установа „Дечија кућа Бубамарица“ налази се на списку верификованих приватних предшколских установа које су испуниле услове за потписивање уговора са Градом Београдом након спроведеног Јавног позива о накнади трошкова боравка деце у приватним предшколским установама.

*Прeмa последњoј Одлуци града Београда о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда која је ступила на снагу 01.12.2023. године прописује да је накнада трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице месечно по детету износи 100% економске цене која је утврђена Решењем о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања и износи 33.000, динара.

*Више о ОДЛУЦИ ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА можете пронаћи овде https://www.beograd.rs/images/file/cc70ca105d2251aea77cfdfbe7b67b5a_6357102558.pdf

Поступак остваривања права на субвенције:

Са потврдом да дете није уписано у државни вртић, односно предшколску установу чији је оснивач Град Београд због недовољних капацитета (на Општини где је пријављено пребивалиште детета), у даљем тексту (Одбијеница), долазе у приватну предшколску установу где добијају комплетну документацију коју попуњавају и потписују.

Део документације се односи на обрасце из Секретаријата за образовање и дечију заштиту, као што су:

 • Захтев за остваривање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватна предшколска установа) на територији града Београда
 • Захтев за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватна предшколска установа) на територији града Београда

Затим:

 • Уговор о дневном боравку детета у предшколској установи „Дечија кућа Бубамарица“
 • Захтев за упис детета у предшколску установу (документ који остаје у Установи) у форми упитника о основним подацима родитеља, односно законских заступника, као и детаљима битним за боравак и адаптацију детета у Установи (на пример, постојање алергија, начин успављивања, опште здравствено стање и слично)
 • Сагласност за родитеље – односи се на сагласност везану за здравствени део, део који се односи на снимање и фотографисање детета, извођење детета ван објекта и део који се односи на кућни ред и правила вртића
 • Родитељ од Установе добија и здравствени лист који је неопходно однети у Дом здравља код свог изабраног педијатра како би га попунили и доставили вртићу приликом поласка детета на адаптацију.

Потребно је да сва документација која се потписује и попуњава буде назначена на истог подносиоца захтева, односно родитеља који је назначен као подносилац захтева за Одбијеницу.

Родитељ доставља следећу личну документацију:

Фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете (2 примерка)
Фотокопију уверења о држављанству Републике Србије за родитеља односно подносиоца захтева (2 примерка)
Фотокопија Личне карте родитеља односно подносиоца захтева, односно очитана лична карта (3 примерка)

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Након потписивања документације и уговора, Установа у име родитеља предаје сву документацију заједно са оригинал потврдом предшколске установе чији је оснивач Град Београд, односно Одбијеницом.

*На основу поднетог захтева родитељ добија решење из Секретаријата за образовање и дечију заштиту о усавајању захтева за остваривање права

Како оставрити право на субвенције?

Право на надокнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи (у даљем тексту субвенције ) имају :
*родитељи који су држављани Републике Србије
*родитељи деце на територији града Београда
*родитељи чије дете није добило место у државном вртићу

Поступак остваривања права на субвенције :

*Са потврдом да дете није уписано у државни вртић , односно предшколску установу чији је оснивач Град Београд  због недовољних капацитета (на Општини где је пријављено пребивалиште детета) , У даљем тексту Одбијеница , долазе у приватну предшколску установу где добијају комплетну документацију коју попуњавају и потписују .

Део документације се односи на обрасце из Секретаријата за образовање и дечију чији је оснивач заштиту , као што су :

 • *Захтев за остваривање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватна предшколска установа ) на територији града Београда
 • *Захтев за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватна предшколска установа ) на територији града Београда
 • Затим :
 • *Уговор о дневном боравку детета у предшколској установи Дечија кућа Бубамарица
 • *Захтев за упис детета у предшколску установу (документ који остаје у Установи ) у форми упитника о оштим подацима родитеља односно законских заступника као и детаљима битним за боравак и адаптацију детета у Установи као што су евентуално постојање алергија , начин успављивања , опште здравствено стање и слично)
 • *Сагласност за родитеље –односи се на сагласност везано за здравстеви део , Део који се односи на снимање и фотографисање детета , извођење детета ван објекта и део који се односи на кућни ред и правила вртића .
 • *родитељ од Установе добија и здравстевни лист који је неопходно однети у Дом Здравља код свог изабраног педијатра како би га попунили

*потребно је да сва документација која се оптписује и попуњава буде назначена на истог подносиоца захтева однсоно родитеља који је назначен као подносилац захтева за Одбијеницу .

Родитељ доставља следећу докумнетацију :
*фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете (2 примерка)
*фотокопију уверења од држављанству Републике Србије за родитеља односно подносиоца захтева (2 примерка )
*Фотокопија Личне карте родитеља односно подносиоца захтева односно очитана лична  карта (4 примерка )

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

*Након потписивања документације и уговора , Установа у име родитеља предаје сву документацију заједно са оригинал потврдом предшколске установе чији је оснивач Град Београд односно Одбијеницом

*Право на остваривање рефундације за део трошкова боравка детета у ПУ признаје се од првог дана наредног  месеца од дана подношења захтева и важи најдуже до поласка детета у основну школу
*На основу поднетог захтева родитељ добија решење из Секретаријата за образовање и дечију заштиту на основу ког је месечни износ надоканде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи износи до 80% економске цене вртића .
*За дане одсуства детета  признаје се 50% од дневног износа.
*Субвенција  се исплаћује из  Буџета Града Београда и биће исплаћена на лични рачун родитеља.
*Више о ОДЛУЦИ  ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА можете пронаћи овде http://www.beograd.rs