Специјализовани

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ

 

Свакодневни васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста подразумева равномерно смењивање активности, одмора и рекреације. Поред редовних, свакодневних рекреативних активности, одмора у Установи, обавезног боравка на ваздуху, Установа организује и друге облике активности, одмора и рекреације, у складу са интересовањима родитеља. То су: ваннастване активности, односно додатне школице, једнодневни излети, зимовање и летовање.

 

ПрограмЦиљЗадаци

Школица спорта „Разгибавалица“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилан развој деце кроз спорт и игру као и стварање интересовања и љубави према здравом животу и спорту

– Правилан развој деце кроз спорт

– Превенција постуларних деформитета

– Смањење ризика од појаве гојазности

– Усавршавање моторичких вештина

-Правилно држање тела

-Стварање здравих навика

Стварање пуновредне, способне и здраве личности детета

Школица енглеског језика

 

Јачање позитивног односа према енглеском језику, усвајање новог језика и богаћење вокабулара кроз игру, песму и забављање деце

–   Усвајање нових речи страног језика кроз показивање, практичне вежбе, цртање и певање.

–   Неговање дружења и тимског рада деце, кроз игре откривалице нових речи и сликовних/ предметних појмова

–   Осмишљавање нових игрица у коме се показује разумевање научених појмова страног језика (партнерски однос деце и одраслих у конструисању нових знања)

Школица глуме и плеса-„ГЛЕС“Културно-уметничко образовање, јачање потенцијала и развоја личности деце

–   Дискусионе вежбе и вежбање брзалица за јачање артикулације деце

–   Вежбе концентрације и меморије кроз бројање и пљесак на задати број

–   Поспешивање физичке спретности кроз вежбе покрета и складности кретања

–   Креативни израз детета кроз глумачке игре и покрет и стварање осећаја припадности групи и осећаја за глумачког партнера

–   Развој и актуелизација маште деце кроз уметнички израз, глуму

Карате школица „Жандармерија“Да дете кроз вежбање постане здрава, физички спретна, психолошки сигурна, истрајна и упорна личност

–   Задовољавање потребе деце за кретањем

–   Подстицање хармоничног развоја деце

–   Развој и унапређење моторичких способности

–   Развој и унапређивање здравствене културе

Школица балета „‘Аска“

Свестрано упознавање деце са уметничком игром, неговање естетске културе, подстицање креативности и самоизражавања

 

–   Развијати љубав према балету

–   Развој сензо-моторних  и физичких способности

–   Развијање музикалности

–   Подстицање другарских односа и сарадње кроз тимски рад

 

Логопедске радионицеПодстицање и стимулација говорно-језичког развоја

–   Развој графомоторике

–   Развој визуелне перцепције

–   Развој пажње

–   Развој памћења

–   Богаћење речника

Музичко-драмске радионице-„ЕЛДАРТ“Подстицање и унапређивање различитих видова музичког развоја детета (опажајног, појмовног, психомоторног, вокалног)

–   Развијање интересовања за музичко стваралаштво

–   Неговање способности извођења музике

–   Стицање навике слушања музике

–   Подстицање доживљаја и осбособљавање за разумевање музичких порука

–   Подстицање стваралачког изражавања у музичким активностима

Школица математике „2+2“- Програм „Мали Питагора“Развој појма броја, логичког размишљања и љубави према математици

–   Слободно размишљање

–   Самостално доношење закључака

–   Развој пажње и концентрације

–   Развој графомоторике

 

ПОВЕЗАНОСТ СА ЛОКАЛНОМ СРЕДИНОМ

 

Заједница обликује услове и начине одрастања детета и праксу предшколске установе. Предшколска установа обогаћује своју праксу коришћењем ресурса локалне заједнице, а деца учешћем у заједници развијају нова знања, осећање припадништва и заједничког социјалног учешћа, властиту вредност и идентитет. Различита окружења у локалној заједници (школа, центри културе, спорта и рекреације, отворени простори, друге институције локалне средине) су простори заједничког учешћа деце и одраслих у учењу и грађењу смисла, кроз дијалог и узајамну подршку.

Локална друштвена заједница има посебну улогу у стварању одговарајућих услова за успешно остваривање циљева институционалног васпитања и образовања предшколске деце, њихов већи обухват и задовољавање разноврсних потреба, као и стално усавршавање основних и пратећих делатности предшколске Установе. Сарадња са локалном заједницом је уствари начин живљења са окружењем.

Предшколска Установа и њени програми имају ефекта на развој деце само онда кад се заједно са програмом ангажују не само деца и родитељи, већ и локално окружење.

У складу са отвореношћу система васпитања и образовања, сарадња са друштвеном средином представља сегмент обогаћивања и унапређивања васпитно-образовног рада садржајима ван Установе који су у складу са потребама и интересовањима деце.

У циљу богаћења дечјих искустава кроз активности у друштвеној средини, планирамо разноврсне видове срадње са локалном заједницом, друштвеним, спортским и културним институцијама.

Усавршавању, обогаћивању и унапређивању васпитно-образовне делатности допринеће сарадња са стручним институцијама на општинском и републичком нивоу, пре свега са Министарством просвете. Сарадња са Скупштином Општине као оснивачем и јавним предузећима ће и даље бити континуирана.

Остварујемо сарадњу са Установама у којима ће деца упознати суштину и значај културних вредности, а одвијаће се кроз посете библиотеци, галеријама, Културном центру…

Сарадња са основним школама ће допринети лакшем преласку деце из вртића у школу, а одвијаће се кроз међусобне посете деце из вртића деци школе и школске деце вртићу, кроз сарадњу васпитача и учитеља, одржавању заједничких активности у простору вртића, заједничких часова и сл.

Сарадња са здравственим установама остварује се у циљу унапређивања превентивно-здравствене заштите у вртићу (посете патронажних сестара и стручна предавања, посете дечјег стоматолога), као и у циљу едукације, како деце, тако и васпитно-образовног особља.

Такође, вртић ће остварити сарадњу и са невладиним организацијама, приватним вртићима, разним удружењима, спортским организацијам и другим вртићима.

 

РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА

 

Рекреативна настава представља облик васпитно-образовног рада у природи. Организује се два пута у току једне вртићке године-зими и лети. Рекреативна настава се организује на местима која подстичу здравствени опоравак и јачање имуног система, подразумева здрав режим исхране, боравак на свежем ваздуху, спортске активности, слободну игру и рекреацију.

На рекреативној настави деца су под констатним надзором искусних васпитача из свог вртића које добро познају. Васпитачи такође одлично познају дечји развој и припремљени су на разне врсте дечјих емоционалних реакција. Приликом доношења одлуке и током припреме и саме рекреативне наставе, јако је важна сарадња Установе и родитеља.

Рекреативне наставе су од значаја:

– За раст и развој деце;
– За шроширење видика;
– За социјализацију;
– идр.