Редовни програм

РЕДОВНИ ПРОГРАМИ УСТАНОВЕ

Предшколска Установа свој програм од 2019.године реализује по Новим основама – Године узлета.

Шта то значи?

Васпитно-образовни програм се гради кроз заједничко учешће деце и одраслих као аутентичних људских односа и заједништва у ситуацијама, догађајима и активностима које за њих имају смисла, као процес заједничког учења деце и одраслих кроз који одрасли и деца заједнички конструишу знања и разумевање себе и света. Примена програма се не врши према унапред испланираним појединачним активностима и издвојеним садржајима подучавања. Програм је израњајући а не унапред прописан.

Предшколска установа развија различите облике, програме и услуге како би деца предшколског узраста, кроз подршку њиховој добробити, имала једнаке могућности за учење и развој у складу са потребама породице и деце.

 

ЈАСЛЕНИ УЗРАСТ (0-3 ГОДИНЕ)

Предшколски програм представља оријентацију медицинским сестрама и васпитачима за креирање сопствених програма за рад са децом у својим групама.

Основне вредности на којима се заснива Предшколски програм су:

 • Идеја о детињству као јединственом, базичном врло важном периоду у човековом животу;
 • Хуманистичко и холистичко схватање природе детета као активног, интерактивног и креативног бића;
 • Интегративни приступ учењу и развоју деце

–     Задовољавање развојних потреба деце предшколског узраста

–     Уважавање индивидуалних особености детета

–     Уважавање и развој свести код деце о правима која имају

–     Неговање отворености, толеранције, сарадње

–    Примена сазнања о улози одраслих у одрастању детета и значају уређења средине за учење и развој деце, како физичке, тако и социјалне, пословна комуникација утемељена на етичким вредностима.

Основни циљ васпитно-образовног рада је подстицање целовитог развоја кроз упознавање и грађење односа са собом, другим људима и светом који нас окружује.

Јединством неге и васпитно-образовног рада на јасленом узрасту подстичу се и култивишу спонтани изрази деце у односу на околину и поштује особеност детета у откривању себе и света око себе. Медицинске сестре – васпитачи својом преданошћу, знањем и умећем реализоваће циљеве неге и васпитно-образовног рада кроз:

 • Циљеве физичко-сензорног развоја:
 1. одржавање физичког здравља деце и нормалног стања апарата за кретање
 2. формирање правилног држања тела и овладавање моториком
 3. усвајање функције чулних органа и развијање навика (телесне хигијене, узимање хране, за пражњење и др.).
 • Циљеве социјално – емоционалног развоја:
 1. очување спонтаности и искрености детета у контакту за околином
 2. неговање отворености за доживљаје
 3. пружање помоћи у стицању самосталности
 4. помоћ у стварању позитивне слике о себи и стицању поверења у своје способности
 5. усвајање основних норми понашања у оквиру основних моралних вредности (добро, рђаво)
 6. развој способности обављања активности у заједници са одраслима и другом децом, култивисање и развој позитивних, емоција.
 • Циљеве умног развоја:
 1. подстицање и неговање природне радозналости детета у односу на свет који га окружује
 2. подржавање природне могућности детета да се уживљава у предмете и појмове, неговање осетљивости за утиске
 3. подстицање решавања проблема и развоја интелигенције
 4. подржавање спонтаних покушаја говорне комуникације детета
 5. подстицање и богаћење дечјег говора као средства комуникације и стицање сазнања
 6. подстицање развоја сензомоторних и перцептивних способности и стварање повољних услова за формирање почетних сазнајних појмова кроз практичне активности.

 

ВРТИЋКИ УЗРАСТ (3- 5.5 година)

Основно полазиште представља савремена концепција васпитања и образовања предшколске деце као динамичног, флексибилног процеса, односно система са великим степеном аутономије и разноврсности примера «добре праксе», са јасно постављеним стандардима и параметрима процењивања квалитета васпитно-образовних услуга које пружа вртић, одређени програм, односно за његову реализацију одговорне особе.

Опредељењем за јасно дефинисане стандарде услова, процеса и исхода васпитно-образовног рада са децом  трудићемо се да одржимо и унапредимо квалитет васпитно-образовног рада. На успостављању стандарда броја деце и других радиће се континуирано. Тимови васпитача и стручни сарадници ће тражити решења за што квалитетније планирање, реализацију, евалуацију и документовање васпитно-образовног рада и подстицање дечијег развоја и напредовања. Уз помоћ родитеља и расположивих ресурса градићемо програм на снагама детета са свом децом, као и даровитом и децом која имају тешкоће у развоју.

У том смислу ради се на поштовању стандарда васпитно-образовног рада са децом да би се успешно постигло:

 • Остварење општих васпитно-образовних циљева:
 1. стицање позитивне слике о себи
 2. развијање поверења у себе и друге
 3. развој моторичке способности и спретности
 4. подстицање самосталности, индивидуалне одговорности и аутентичности
 5. развој социјалних и моралних вредности
 6. култивисање дечијих емоција
 7. подстицање вербалне и невербалне комуникације и креативног изражавања
 8. развијање свести о значају очувања природне и друштвене средине.
  • Поштовање заједничких начела и правила понашања у дечијем вртићу од стране учесника васпитно-образовног процеса (васпитача, родитеља и других запослених) и свих оних који на квалитет васпитно-образовног рада утичу посредно или непосредно.
  • Обезбеђивање услова за нормалан физички, социо-емоционални и интелектуални развој и постизање стандарда исхода у васпитно-образовном процесу.
  • Примена позитивне мотивације, програма који уважава развојне могућности детета и вредновање постигнића.
  • Помоћ, подршка и усмеравање деце од стране одраслих (васпитача, родитеља, стручних сарадника, спољних сарадника), прилагођавање садржаја дечијим могућностима и интересовањима, охрабривање и вођење детета у његовим самоактивностима и отклањању препрека и ограничења који стоје на путу његовог развоја.

 

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Припремљеност за школску наставу је једно од најзначајнијих постигнућа у предшколском периоду, до кога долази захваљујући повољном деловању више фактора, пре свега вртића и породице. Васпитно–образовни рад у години пред полазак у школу је део обавезног деветогодишњег образовања и васпитања. Програм припреме деце за школу је саставни део Општих основа предшколског програма.

Остваривање Припремног предшколског програма представља допринос програмском и организационом повезивању предшколског и школског образовања и васпитања као претпоставке остваривања континуитета у васпитању и образовању деце.

У остваривању Припремног предшколског програма водимо се следећим циљевима:

 • Развијање  позитивног  односа  према школи и учењу;
 • Подршка развоју интелектуалних способности и сазнајних интересовања;
 • Развој способности да посматрају, анализирају, пореде оно што опажају у својој околини и закључују;
 • Jачање физичког и менталног здравља;
 • Усвајање норми и правила понашања;
 • Развијање спремности за сарадњу и комуникацију;
 • Способност самоконтроле и самооцењивања;
 • Развијање интелектуалних потенцијала деце, радозналости, отворености према искуству, креативности, љубави према књизи;
 • Развој комуникативних способности код деце;

 

У години пред полазак у школу задаци васпитно-образовног рада су :

 • подстицање осамостаљивања детета,
 • пружање подршке физичком развоју,
 • јачање социо-емоционалне компетенције,
 • пружање подршке сазнајном развоју,
 • неговање радозналости,
 • подстицање креативности и уважавање индивидуалности.