Субвенције

Како оставрити право на субвенције?

 

Право на надокнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи (у даљем тексту субвенције ) имају :
*родитељи који су држављани Републике Србије
*родитељи деце на територији града Београда
*родитељи чије дете није добило место у државном вртићу

 

Поступак остваривања права на субвенције :

*Са потврдом да дете није уписано у државни вртић , односно предшколску установу чији је оснивач Град Београд  због недовољних капацитета (на Општини где је пријављено пребивалиште детета) , У даљем тексту Одбијеница , долазе у приватну предшколску установу где добијају комплетну документацију коју попуњавају и потписују .

 

Део документације се односи на обрасце из Секретаријата за образовање и дечију чији је оснивач заштиту , као што су :

  • *Захтев за остваривање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватна предшколска установа ) на територији града Београда
  • *Захтев за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватна предшколска установа ) на територији града Београда
  • Затим :
  • *Уговор о дневном боравку детета у предшколској установи Дечија кућа Бубамарица
  • *Захтев за упис детета у предшколску установу (документ који остаје у Установи ) у форми упитника о оштим подацима родитеља односно законских заступника као и детаљима битним за боравак и адаптацију детета у Установи као што су евентуално постојање алергија , начин успављивања , опште здравствено стање и слично)
  • *Сагласност за родитеље –односи се на сагласност везано за здравстеви део , Део који се односи на снимање и фотографисање детета , извођење детета ван објекта и део који се односи на кућни ред и правила вртића .
  • *родитељ од Установе добија и здравстевни лист који је неопходно однети у Дом Здравља код свог изабраног педијатра како би га попунили

*потребно је да сва документација која се оптписује и попуњава буде назначена на истог подносиоца захтева однсоно родитеља који је назначен као подносилац захтева за Одбијеницу .

 

Родитељ доставља следећу докумнетацију :
*фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете (2 примерка)
*фотокопију уверења од држављанству Републике Србије за родитеља односно подносиоца захтева (2 примерка )
*Фотокопија Личне карте родитеља односно подносиоца захтева односно очитана лична  карта (4 примерка )

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

*Након потписивања документације и уговора , Установа у име родитеља предаје сву документацију заједно са оригинал потврдом предшколске установе чији је оснивач Град Београд односно Одбијеницом

 

*Право на остваривање рефундације за део трошкова боравка детета у ПУ признаје се од првог дана наредног  месеца од дана подношења захтева и важи најдуже до поласка детета у основну школу

*На основу поднетог захтева родитељ добија решење из Секретаријата за образовање и дечију заштиту на основу ког је месечни износ надоканде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи износи до 80% економске цене вртића .

 

*За дане одсуства детета  признаје се 50% од дневног износа.
*Субвенција  се исплаћује из  Буџета Града Београда и биће исплаћена на лични рачун родитеља.
*Више о ОДЛУЦИ  ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА можете пронаћи овде http://www.beograd.rs